TOPPERS

CLASSNAMEMARKSPOSITIONMEDAL
JR. K.G. ASARATHI HARSHAL TAORI95FIRSTGOLD
JR. K.G. BKISHIKA VINOD KAMBLE95FIRSTGOLD
SR. K.G. AADHYANSH 95FIRSTGOLD
SR. K.G. APRASHASTI MHATRE95FIRSTGOLD
SR. K.G. BASHNA MEHRA95FIRSTGOLD
SR. K.G. BSHANAY NISHANT SHAH95FIRSTGOLD
2ND BAAYANA PANJWANI95FIRSTGOLD

MARKS LIST

CLASSNAMEGRADE
1ST SANVI S. SURYAVANSHIN.A.
1ST ASWARANJA S.LIVIDHATED
1ST BAKSHAT SINGHABSENT
2NDAC
2ND ASVADHA HARSHAL TAORTB
2ND AAAYANSH PANJWANIC
2ND BAAYANA PANJWANIA
3RD AAARNA YADAVC
3RD ASHRESHTH THAKKARC
3RD ASWARA DHURIC
3RD AHARSHADAD
3RD CTSMISHT KHANC
4TH BNIVED SUJITHD
5TH AAARAN D BADONIYAB
5TH APALAK V. KAMBLEB
6TH HETVI A. GAJRAC
6TH APAVAN A. BHANUSHALID
6TH CKYNA JAIND
7TH AAALOK AMBASA LADWAC
JR. K.G. ASARATHI HARSHAL TAORIA
JR. K.G. AAARUSH GUPTAB
JR. K.G. BKISHIKA VINOD KAMBLEA
JR. K.G. BHIYA HITEN VIRAA
JR. K.G. BRUTIKA ATUL DESHMANEB
JR. K.G. BKRISHIV SHRAVAN CHOUDHARYC
NURSERY AVAIDEHI PATELA
SR. K.G. AADHYANSH A
SR. K.G. APRASHASTI MHATREA
SR. K.G. AMAHI GANDHIB
SR. K.G. AHEYANSH JAIND
SR. K.G. AAYANSH GUPTAD
SR. K.G. ASHIVAM CHANDRASHEKHAR KAMTHEN.A.
SR. K.G. AVAIDEHI RAJABSENT
SR. K.G. BASHNA MEHRAA
SR. K.G. BSHANAY NISHANT SHAHA
SR. K.G. BRAIVAT PRASHANT MEHTAA
SR. K.G. BSHIV VAIDA